ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 น.ส. นิรมล รอดไพ
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
(การศึกษาเส้นใยกากชานอ้อยในการผลิตคอนกรีตบล็อก)
รางวัลที่ 2 น.ส. ไมตรี สุดเรือง
โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
(แผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียนโดยใช้จุลินทรีย์
Effective Microorganisms ในการสกัดเส้นใย)
รางวัลที่ 3 นางสร้อยฟ้า ขยันงาน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
(การศึกษาพัฒนาแผ่นปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะจากเปลือกไม้ในท้องถิ่นในการปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติ)
รางวัลชมเชย นายกีรติ ทะเย็น
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(การเลี้ยงหนอนรถด่วน (Omphisa fuscidenttalis) ในท่อดินเผาเพื่อจำหน่ายตลอดปีและลดการสูญพันธุ์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นางนาฎอนงค์ ทู้ไพเราะ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การสกัดและทดสอบสมบัติของสารสีแดงที่ใช้ทาไข่แดงตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากว่านหอมแดง (Eleutherine bulbosa))
รางวัลที่ 3 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(กระถางมะม่วงทนแล้ง)
รางวัลที่ 3 น.ส. สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
(การสังเคราะห์และพัฒนาชุดทดสอบสารตรวจจับโลหะหนักที่ติดบนอนุภาคนาโนแม่เหล็กในน้ำเสีย)