ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ 2 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
(การศึกษารูปแบบของการจัดเรียงผลต่อการช้ำของสับปะรดนางแลในระหว่างการขนส่ง)
รางวัลที่ 2 นายกีรติ ทะเย็น โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
(การเพิ่มผลผลิตเชอร์รี่นอกฤดูกาลด้วยเทคนิคการต่อกิ่งซากุระ)
รางวัลที่ 3 นายจักรพงษ์ บุญตันจีน โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(การศึกษาการใช้ต้นไมยราบในการพัฒนาแปรรูปเป็นไม้อัด)
รางวัลที่ 3 นายสิทธิราช ชื่นชม โรงเรียนบ้านโนนกุง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
(เครื่องดักเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแบบพกพารักษาสิ่งแวดล้อม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ 2 นายธีระชัย หงษ์ทอง โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(ชุดสาธิตเรื่องการสั่นพ้องและการเกิดบีตส์ของคลื่นเสียง)
รางวัลที่ 2 นายชาญ เถาวันนี โรงเรียนศรียานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
(การศึกษาออกแบบวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์ของแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีการของ Shyam Singh)
รางวัลที่ 3 นายประยงค์ จันทยุทธ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(ชุดสาธิตการแยกตัวประกอบพหุนาม)
รางวัลชมเชย น.ส.มนต์ตรา ไกรนรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(แผ่นฟิล์มย่อยสลายได้เก็บรักษาผักกูด)
รางวัลชมเชย นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
(การเตรียมฟิล์มชีวภาพจากเปลือกมันเทศผสมไคโตซานสำหรับเคลือบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไย)