ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ประเภทสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล