ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซนเซอร์ – มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี