ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยชีวภาพภาพทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)