ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร