ประเภทบุคคล ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประเภทสถาบัน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)