ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทสถาบัน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเคมีไฟฟ้าและแสง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย