ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย Supramolecular Chemistry (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)