ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประเภทสถาบัน ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)