ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่