ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภทสถาบัน ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง