ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ประเภทสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)