ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประเภทสถาบัน ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย