ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภทสถาบัน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข