ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประเภทสถาบัน คณะบุคคลกลุ่มบรรพชีวิน (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)