ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ประเภทสถาบัน กลุ่มวิจัย : บทบาทของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เป็นปัญหาในชุมชน ปศุสัตว์ และสาธารณสุขของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)