ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย