ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา มีวุฒิสม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประเภทสถาบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)