ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล