ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ทีมวิจัยเรื่องกุ้งกุลาดำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ศาสตราจารย์ ดร. ทิมโมที วิลเลี่ยม เฟลเกล, ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง (มหาวิทยาลัยมหิดล)