ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประเภทสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)