ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล