ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ประเภทสถาบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์