ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)