ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล
ประเภทสถาบัน ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ