ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประเภทสถาบัน สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)