ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ นาคะสรรค์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล