ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ประเภทสถาบัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)