ประเภทบุคคล ศาสตราจารย์ ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ประเภทสถาบัน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์