โครงการที่ 1 Application of Symbolic Computing to Theoretical Physics in The Area of the Quantum Hall Effect
(ดร. อรชุน ไชยเสนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 2 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สัดส่วนไขมันในหุ่นจำลองเนื้อสัตว์เศรษฐกิจแบบไม่ทำลาย
(ดร. สมศร สิงขรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 3 การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ ไทย-อังกฤษ
(ดร. เอกชัย ลีลารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 4 เคมีของสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ :
1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ Walsura trijuga (Meliaceae)
2. การสังเคราะห์วงฟิวแรน
3. สารไครัลแกมมา-บิวทาโนแลคโตน
4. การศึกษากลไกปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่ของสารไวนีลไซโคลโพรเพน
(ดร. มนัส
โครงการที่ 5 การพัฒนาทฤษฎีการแยกสารโดยอาศัยโครมาโทกราฟีชนิดกลไกผสม
(ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต)
โครงการที่ 6 การพัฒนาทฤษฎีการแยกสารโดยอาศัยโครมาโทกราฟีชนิดกลไกผสม
(ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต)
การใช้ไซเดอโรฟอร์ในการปรับปรุงวิธีใหม่สำหรับการหาปริมาณของเหล็กโดยระบบโฟลว์อินเจ็คชั่นอะนาไลซีสที่สร้างขึ้นเอง
(ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 7 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
(ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 8 การสังเคราะห์เพร็ดนิโซโลนจากสเตอรอยด์ที่สกัดได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์
(ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 9 กระบวนการแปรรูปข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องในระดับโรงงานอุตสาหกรรม
(ดร. วุฒิชัย นาครักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)