โครงการที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (โครงการต่อเนื่อง)
(ดร. เศรษฐา ศิริพินทุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
โครงการที่ 2 การวิจัยเสริมธาตุไอโอดีนในไข่ไก่
(ดร. เสกสม อาตมางกูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 3 การสร้างลูกผสมระหว่างเห็ดหอมและเห็ดนางรมโดยการรวมโปรโตพลาสต์
(ดร. พรรณี ฐิตาภิชิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 4 การดัดแปลงคุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
(ดร. อรรถพล นุ่มหอม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
โครงการที่ 5 การสังเคราะห์สารโบรอนที่มีศักยภาพใช้เป็นยาได้
(ดร. สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 7 ชอลเวชั่นของสารประกอบเชิงซ้อนของลิแกนด์วงแหวนขนาดใหญ่ โดยวิธี มอนติ คาร์โล
(ดร. สุพจน์ หารหนองบัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 6 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของพืชในตระกูล Phyllanthus และ Macarangaโดยใช้วิธีการทดสอบทางชีววิทยาเป็นแนวทาง
(ดร. สมยศ สุทธิไวยกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
โครงการที่ 8 การเผาไหม้ในวัสดุพรุนแบบสลับทิศทางการไหลของแก๊สอย่างเป็นจังหวะ “จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่แห่งการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูง”
(ดร. สำเริง จักรใจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 9 ผลกระทบของการเกิด Hydraulic Fracture ต่อสมบัติทางวิศวกรรมของดินทรายผสม Bentonite
(ดร. สุพจน์ เตขวรสินสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 10 การขยายระบบรวบรวมแก๊สและระบบปรับปรุงคุณภาพแก๊สในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพจากหลุมขยะขนาด 650 กิโลวัตต์
(นายเกียรติไกร อายุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 11 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบพัลวีเอชเอสวีดีโอที่ซ่อนคำบรรยายภาพภาษาไทย-อังกฤษ
(ดร. เอกชัย ลีลารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 12 การพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนโลหะโดยวิธีอาร์คในสูญญากาศ
(บรรจบ ยศสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)