โครงการที่ 1 การใช้ไคโตซานเพื่อยืดอายุผลละมุดหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคไมโครเวฟ
(รศ.ดร.วารินทร์ พิมพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 2 การยืดอายุการเก็บรักษาแก้วมังกรโดยการใช้ CO2:O2 ร่วมกับสารดูดซับเอทธิลีน
(ผศ.ดร.สมชาย กล้าหาญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 3 การผลิตเพคตินจากเปลือกผลส้มโอและการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นระบบนำส่งยา
(ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 4 การพัฒนาเทคนิคด้านพีซีอาร์เพื่อตรวจจำแนกสปีชีส์ของทอสโพไวรัส ที่พบในมะเขือเทศ พริก แตงโม และ ถั่วลิสงในประเทศไทย (ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 5 คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ความคงตัวและการใช้ประโยชน์ของข้าวไทยที่มีรงควัตถุ
(ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 6 การศึกษาศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว
(นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 7 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สามารถจับโลหะเพื่อการประยุกต์ใช้
(รศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 8 การสังเคราะห์ไครัลอะมิโนแอลกอฮอล์ลิแกนต์ชนิดใหม่เพื่อใช้เร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบอสมมาตร
(ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 9 การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของเหงือกปลาหมอเครือ
(ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 10 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุล Darris และ Connarus บางชนิด
(รศ.ดร.มยุรี ชวนกำเนิดการ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
โครงการที่ 11 การออกแบบและสร้างเครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูงผ่านสายไฟ
(ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
โครงการที่ 12 การประกอบชิ้นส่วนดีเอ็นเอโดยใช้ขั้นตอนวิธีระบบอาณานิคมมดและเทคนิคการค้นหาเฉพาะที่
(ดร. ณชล ไชยรัตนะ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียสีย้อมไหมด้วยระบบยูเอเอสบีและบึงประดิษฐ์
(นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
โครงการที่ 14 บทบาทของชั้นน้ำไม่อิ่มตัวต่อการเพิ่มศักยภาพของน้ำใต้ดิน และการทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ ชั้นน้ำอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว จ.พิจิตร
(ดร. อุมา สีบุญเรือง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 15 การศึกษาสเปกโตรสโคปีทะลุผ่านในแนวแกนซีของตัวนำยวดยิ่งแบบไม่ดั้งเดิม
(ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 16 ธาตุโลหะและสารกึ่งตัวนำภายใต้สภาวะความดันสูง
(ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 17 การสร้างเครื่องตรวจวัดไอแอลกอฮอล์จากลมหายใจด้วยวิสเกอร์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์
(รศ.ดร. ผ่องศรี มังกรทอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 18 การศึกษาสมบัติทางแสงและทางกายภาพของอุปกรณ์เปล่งแสงย่านอินฟราเรดกลาง ที่ทำจากโครงสร้างนาโนแบบผสมระหว่างเม็ดและบ่อควอนตัม InAs/GaSb/InSb
(ดร. คัทลียา เพชรสิงห์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)