โครงการที่ 1 แนวทางการใช้ประโยชน์จากราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เพื่อการผลิตและการอนุรักษ์กล้วยไม้
(ดร. สุรีย์พร นนทชัยภูมิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
โครงการที่ 2 การผลิตและสกัดแยกไบโอพอลิแซคคาไรด์จากสาหร่าย Ulva intestinalis ที่มีสมบัติเชิงหน้าที่และเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสำหรับอาหารเสริม (รศ. ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 3 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะคอลลาเจนที่ละลายด้วยกรดจากหนังปลาสลิด
(ดร. สิทธิพงศ์ นลินานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 4 การย่อยสลายพลาสติกชนิดพอลิแลกไทด์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยแบคทีเรียชอบร้อนเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
(ดร. สุขุมาภรณ์ สุขขุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 5 การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศเพื่อเป็นสารต้านจุลชีพทางเลือกสำหรับประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง (รศ. ดร. สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
โครงการที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกันเชื้อราบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำมาจากวัสดุเซลลูโลสที่ย่อยสลายได้
(ผศ. ดร. นฤมล มาแทน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการที่ 7 การใช้ประโยชน์จากก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อลดการหลุดร่วงในช่อผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
(ดร. อินทิรา ลิจันทร์พร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
โครงการที่ 8 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นนมวัว
(ดร. วงศ์ พะโคดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
โครงการที่ 9 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์สารประกอบควิโนลีน
(ดร. ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)
โครงการที่ 10 การสังเคราะห์และคุณสมบัติการต่อต้านโรคหอบหืดของอนุภาคโปรตีนขนาดเล็กในกลุ่ม Bivalent SFTI-I
(ดร. ภานุมาศ ทองอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โครงการที่ 11 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลเชื่อมกับอะซิพิน ที่มีฤทธิ์เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและต้านโรคพืช
(ผศ. ดร. วยา พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
โครงการที่ 12 การค้นหาอนุภาคสมมาตรยวดยิ่ง สควาร์ก รุ่นที่ 3 เครื่องเร่งอนุภาคแอลเอชซี
(ดร. บุรินทร์ อัศวพิภพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 13 การวิเคราะห์ผลการทดลองการชนของ p+p ที่พลังงานสูงระดับ LHC และสมบัติของมีซอนชนิดชาร์มในแบบจำลองควาร์ก
(ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 14 การเตรียมฟิล์มแมงกานีสออกไซด์ผสมท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีไฮโดรเทอมอลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูง
(ดร. พาวินี กลางท่าไค่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 15 ความเป็นอินทิเกรบิลิตีจากโครงสร้างลากรางเจียนแบบฟอร์มเดี่ยว
(ดร. สิขรินทร์ อยู่คง มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 16 การสกัดและนาโนเอนแคปซูเลทชันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว
(ผศ.ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 17 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อโค้งความเข้มฝนและปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ผศ. ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 18 อิทธิพลของซิลิคอนต่อการเกิดออกซิเดชันและสภาพการยึดเกาะเชิงกลของออกไซด์สเกลบนเนื้อพื้นเหล็กและเหล็กกล้า
(ผศ.ดร. สมฤกษ์ จันทรอัมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
โครงการที่ 19 การปรับปรุงคุณภาพอากาศนอกอาคารด้วยวิธีจัดเรียงสิ่งปลูกสร้างตามแนวทาง constructal
(ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 20 ระบบตรวจสอบและบริหารการใช้พลังงานอัจฉริยะภายในครัวเรือน
(ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)