โครงการที่ 1 การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยเชลล์ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์
(ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 2 การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อเจมินีไวรัสที่เข้าทำลายกระเจี้ยบเขียว
(ดร. อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
โครงการที่ 3 การประเมินคุณภาพข้าวเจ้าของไทยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปี ย่านใกล้อินฟราเรด
(ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 4 ศักยภาพในการใช้ Rhizobacteria ในธรรมชาติสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช
(ดร. กัญชลี เจติยานนท์, มหาวิทยาลัยนเรศวร)
โครงการที่ 5 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง
(ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 6 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชเล็บเหยี่ยว
(ดร. สุนิตย์ สุขสำราญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 7 การสังเคราะห์พอลิเอมีนและอนุพันธบนวัฏภาคของแข็ง
(ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 8 การพัฒนาวัสดุไคโตซาน-ทองแดง เพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งการเจริญพันธุ์ของหอยเชอรี่
(ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 9 การผลิต เอ็น-แอซีทิลดีกลูโคซามีน และ เอ็น, เอ็น-ไดแอซีทิลไคโทไบโอส โดยการย่อยไคตินด้วยเอนไซม์
(ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 10 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติการเรืองแสงของสติลบีนเดนดรอนไนส์ฟลูออรีน-พอร์ไพริน : ศักยกาพที่จะเป็นสารเรืองแสงสีแดงในไดโอดที่สารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์
(ดร. วินิช พรมอารักษ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
โครงการที่ 11 กำลังรับน้ำหนักของดินเหนียวอ่อน ซึ่งผ่านกระบวนการยุบตัวโดยใช้ไฟฟ้า
(ดร. วิชัย วิทย์สุภากร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
โครงการที่ 12 โครงแบบตรวจจับการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ (นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 13 การวิเคราะห์จลศาสตร์และการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กระพือปีก
(ดร. อรรณพ เรืองวิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 14 การวิเคราะห์ระดับเสียงดนตรีไทย
(ดร. สราวุฒิ สุจิตจร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 15 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุภายใต้ความดันสูง
(ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย์)
โครงการที่ 16 การศึกษาอัลลอยของ ZnO เชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ
(ดร. สุกิจ ลิมปิจำนงค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี์)
โครงการที่ 17 การพัฒนาเซนเซอร์แม่เหล็กจากวัสดุ GMR
(ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการที่ 18 การศึกษาการปลูกวิสเกอร์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
(ดร. ผ่องศรี มังกรทอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)