โครงการที่ 1 การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
(รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 2 ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี
(รองศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 3 การวิจัยเปลือกผลไม้ไทยเพื่อผลิตเป็นสารมูลค่าสูง
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร โอโกโนกิ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 4 การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของพืชวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่ปลูกในดินปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก
(ดร. อักษรา พฤทธิวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 5 การใช้ลำไยอบแห้งที่หมดอายุในการผลิตสารเคมีเพื่อการค้า
(ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 6 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า
(ดร. มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 7 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กแบบเฮเทโรโทรฟิคเพื่อผลิตไบโอดีเซล
(ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 8 การสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็งและฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ของกรดโรสมารินิก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
โครงการที่ 9 การพัฒนาสารไดฟลูออโรเฟนนิลซัลฟานิลมีเทนเพื่อเป็นตัวทำฟอร์มีเลชันในสารประกอบจำพวกอะโรมาติก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คูหากาญจน์, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 10 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุพันธ์เอไทนีลพอร์ไฟรินสำหรับอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
(ดร. ทินกร แก้วอินทร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 11 การศึกษาเชิงทฤษฎีของซีโอไลต์ที่มีการถูกแทนที่ด้วยอะตอมของสารอินทรีย์และประยุกต์ใช้งานในปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชั่น
(ดร. พิพัฒน์ คงประชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 12 พอลิเมอไรเซชั่นในวัฏภาคของแข็ง: เส้นทางใหม่สู่พอลิเมอร์คอมพอสิตนำไฟฟ้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวีร์ โฮเว่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาเชิงทฤษฎีของอุณหภูมิที่เพเดสทอลของพลาสมาในสภาวะประสิทธิภาพสูงในเครื่องโทคาแมค
(ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 14 ระบบส่งและรับคลื่นแบบอะเรย์หกสิบสี่สมาชิกผลัดกันทำงานด้วยสวิทซ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสร้างภาพ ไมโครเวฟ
(รองศาสตราจารย์ อนุพงศ์ สรงประภา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 15 การระบุเอกลักษณ์ของระบบอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์แบบไม่เชิงเส้นด้วยวงจรกรองโวลเทอร์รา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 16 การพัฒนาสารบ่มอีพอกซีชนิดใหม่จากสารประกอบตระกูลเบนซอกซาซีนเรซิน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ริมดุสิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 17 เหล็กเสริมแบกทานสำหรับกำแพงกันดินเสริมกำลัง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 18 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบวัดมุมอ้างอิง
(นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, โรงเรียนนายเรือ) 
โครงการที่ 20 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง
(นายสุดสายสิน แก้วเรือง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)