โครงการที่ 1 การปรับปรุงสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai SP41 โดยการทำให้ยีน cry2Ab แสดงออก
(ศ.ดร. วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 2 ความหลายหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมหนอนแมลงวัน
(ผศ. ดร. อภิชาติ วิทย์ตะ, มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 3 การวิเคราะห์ยีนที่ตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว
(รศ. ดร. พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 4 การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสารลดแรงตึงผิวเพื่อใช้ฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำทางเกษตร
(ดร. พรรณนภา เภาทอง, มหาวิทยาลัยรังสิต) 
โครงการที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรวงข้าว
(ผศ. ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
โครงการที่ 6 พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาสวยงามในประเทศไทย
(รศ. ดร. อลงกลต แทนออมทอง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 7 การเพาะเลี้ยงรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.) ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ
(ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 8 การศึกษาลักษณะและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในยีสต์ Spathaspora passalidarum สายพันธุ์ทนร้อน
(ดร. เนตรชนก รอดรัศมี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 9 การพัฒนาสารต้นแบบสำหรับรักษาโรคจากโปรตีนไฮโดรไลเสต:กรณีศึกษาเมล็ดผลไม้ไทย
(ผศ. ดร. อภิชาติ กาญจนทัต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 10 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในวงศ์โมกในประเทศไทย: พุดดง โมกหลวง และหมากบง
(ดร. สาโรจน์ จีนประชา, มหาวิทยาลัยพะเยา) 
โครงการที่ 11 การพัฒนาวิธีดัดแปรยางธรรมชาติให้คงทนและมีคุณสมบัติใหม่ในขั้นตอนเดียวที่ง่ายและทำได้หลากหลาย
(ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 12 นาโนคอมพอสิทของแมกนีไทท์และซิลเวอร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย
(รศ. ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 13 การประยุกต์ใช้สารประกอบออร์แกนิคเอไซด์ในการสังเคราะห์สารประกอบฟีแนนทรีดีนและสารอนุพันธ์
(ดร. จำเรียง ธรรมธร, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 
โครงการที่ 14 ผลเฉลยเชิงสมมาตรทรงกลมของทฤษฎีเอ็กเทรนเดดแมสสีพกราวิตี
(ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
โครงการที่ 15 พลังงานการเพิ่มประจุยังผลของปั๊มอิเล็กตรอนเดี่ยว
(ดร. ประธาน ศรีวิไล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 16 การหาขอบเขตแม่นตรงของความน่าจะเป็นของการส่งผ่านของหลุมดำแบบหมุนในมิติพิเศษและการประยุกต์ใช้ในระบบฟิสิกส์พลังงานสูง
(ผศ. ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 17 การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Microsoft Kinect
(ดร. มิติ รุจานุรักษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 18 ระบบเฝ้าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินฝ่ายเครือข่ายระบบสื่อสาร
(ดร. พรภพ นัยเนตร, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 19 การพัฒนาฐานความรู้ใบหน้าบุคคลด้วยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าพร้อมการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ใช้การสืบสวนคดีและนิติวิทยาศาสตร์ ( ผศ. ดร. ทศพล บุญเกิน, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช) 
โครงการที่ 20 การวิเคราะห์คอขวดบนทางหลวงสายหลักในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว
(ดร. รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)