โครงการที่ 1 การฟื้นฟูการผลิตส้มจุกในภาคใต้ของประเทศไทยโดยการผลิตต้นแม่พันธุ์และตาขยายพันธุ์ปลอดโรค ไปสู่เกษตรกร
(ดร.รัตนา สดุดี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 2 การจำแนกความเหมาะสมของที่ดิน เพื่อผลิตมันสำปะหลังสำหรับโรงกลั่นแอลกอฮอล์ที่ขนาดกำลัง การผลิตขนาดกลาง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียม
(ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย)
โครงการที่ 3 ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคการเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ เลี้ยงปลาดุกลูกผสม
(ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 4 เทคโนโลยีการเก็บรักษากล้วยหอมทองที่เหมาะสม
(ดร. สมชาย กล้าหาญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 5 การศึกษาการเกิดตำหนิในพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการยืดอย่างมาก
(ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 6 การแตกตัวของพอลิสไตรีนที่ใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสในกระบวนการต่อเนื่อง
(ดร. ตะวัน สุขน้อย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 7 การพัฒนาระบบซีเควนเซียลอินเจคชั่นอะนาลิซิสพร้อมการประยุกต์
(ดร. เกตุ กรุดพันธ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 8 การวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายวันที่แท้เจริง บริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยด้วย ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดจำนวนมาก MODIS / Terra (EOS AM-1)
(ดร. หรรษา วัฒนานุกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 9 การคำนวณย้อนกลับโดยใช้การวิเคราะห์แบบพลวัตเพื่อหาค่าคุณสมบัติของโครงสร้างถนนหลายชั้น จากข้อมูลการทดสอบด้วยเครื่อง FWD
(ดร. ธีระพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 10 การพยากรณ์สภาพรองลื่นแบบกลิ้งตัวโดยการวิเคราะห์สภาพจาระบีที่ใช้แล้ว
(ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
โครงการที่ 11 การศึกษาผลของทิศทางการหมุนวนต่อเสถียรภาพเตาเผาอุตสาหกรรม
(ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 12 การพัฒนาทฤษฎีใหม่ของระบบการควบคุมระดับที่ได้รับผลเลิศสำหรับงานอุตสาหกรรม : กรณีการลดอัตราการสูญเสียและประหยัดพลังงานและเวลาในภาคการผลิต
(ดร. ทวิวัชร วีระแกล้ว, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
โครงการที่ 13 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแม่เหล็กและการกระจายของโลหะหนักในตะกอนท้องน้ำ ตลอดแนวคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา
(ดร. ไตรภพ ผ่องสุวรรณ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)