โครงการที่ 1 การศึกษาศักยภาพการใช้จุลินทรีย์ที่แยกได้จากระบบทางเดินอาหารของกุ้งก้ามกรามเป็นโปรไบโอติคในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
(ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของระบบ Mixed Carbohydrates ระหว่างแซนแทนกัมกับมันสำปะหลัง
(ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตกระดาษคุณภาพสูงจากแบคทีเรียเซลลูโลสร่วมกับเส้นใยธรรมชาติของพืชที่เหมาะสมของประเทศไทย – การผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากกากน้ำตาลโดย Acetobacter sp. บางสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย (I)
(ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต มหาวิทยาลัยนเรศวร )
โครงการที่ 4 การคัดเลือกสายพันธุ์กล้วยเล็บมือนางเพื่อการบริโภคสดและการแปรรูปกล้วยตาก
(ดร. วิทยา บัวเจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 5 การดัดแปรทางเคมีของยางธรรมชาติด้วยปฏิกิริยา epoxidation และ maleinisation เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติกและยาง
(ดร. ปราณี ภิญโญชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 6 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของพืชในตระกูล Phyllanthus และ Macaranga โดยใช้วิธีการทดสอบทางชีววิทยาเป็นแนวทาง
(ดร. สมยศ สุทธิไวยกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
โครงการที่ 7 การพัฒนาเยื่อแผ่นจากไคโตซาน สำหรับการแยกน้ำจากสารละลายเอทานอลโดยกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
(ดร. รัตนา จิระรัตนานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 8 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างสมบัติแม่เหล็กและการกระจายของโลหะหนักในตะกอน ท้องน้ำตลอดแนวคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
(นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 9 การศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งของไทยอันเนื่องมาจากการเพิ่มของอุณหภูมิโลก
(ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 10 การพัฒนาทุ่นลอยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้สามารถยับยั้งเชื้อโรค ชะลอการเน่าสลายและนำกลับโปรตีนชนิดสดที่ตกค้างในน้ำเสียได้
(ดร. สุทธิชัย นพนาคีพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 11 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำแบบพัลส์ความร้อนเพื่อวัดการใช้น้ำของต้นไม้ผล
(ดร. สายัณห์ สดุดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 12 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและลักษณะการลดลงของความดันของสารทำความเย็นชนิดใหม่ ระหว่างการระเหยและการควบแน่น
(ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)