โครงการที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน (โครงการต่อเนื่อง)
(ดร. เศรษฐา ศิริพินทุ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
โครงการที่ 2 การพัฒนาวิธีการเพื่อการวิเคราะห์โรคไวรัสของพืช
(ดร. สุมิตรา กันตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
โครงการที่ 3 ศักยภาพของบทบาทของแบคทีเรียทนเค็มในการย่อยสลายปุ๋ยพืชสดในดินเค็ม
(ดร. จักรกฤษณ์ หอมจันทน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 4 ผลของการเสริมไอโอดีนในอาหารไก่ไข่ต่อปริมาณไอโอดีนในไข่แดงและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่
(นางสาวยุวเรศ สังวราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 5 การหมดสภาพของสภาวะการไหลยิ่งยวดในระบบโบซอนที่ไม่เป็นระเบียบ
(ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลด้วยเส้นใยนำแสง (โครงการต่อเนื่อง)
(ดร. ปรีชา ยุพาพิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 7 การสังเคราะห์สารประกอบอนุพันธ์สเปอร์มิดีนและสเปอร์มีน : ยาลดความดันโลหิตในอนาคต
(ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 8 รสังเคราะห์ยาเบต้าเมธาโซนจากสเตียรอยด์ที่แยกได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์
(ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 9 การพัฒนาทฤษฎีการแยกสารโดยอาศัยโครมาโทกราฟีชนิดกลไกผสม
(ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต)
โครงการที่ 10 การศึกษาการใช้ฮีทปั๊มในระบบการกลั่น
(ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
โครงการที่ 11 การทำตะกอนโลหะหนักให้เป็นก้อนโดยใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอยลิกไนต์
(ดร. เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)