โครงการที่ 1 การศึกษาศักยภาพของยีนไคติเนสจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำมาผลิตเอนไซม์ไคติเนสสำหรับใช้ควบคุมโรคดอกสนิมในกล้วยไม้
(ดร.กนกวรรณ รมยานนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 2 การศึกษาความหลากหลายของชนิด (Species Diversity) แหล่งอาศัย (Habitat) และการแพร่กระจาย (Distribution) ของปลากัดทุ่ง (Wild Bubble Nest Betta) ในประเทศไทย
(ดร.กนก เลิศพานิช, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 3 การฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่ม BTEX โดยพุทธรักษา
(รองศาสตราจารย์ดร. มลิวรรณ บุญเสนอ, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria subintegra Ding Hau) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม
(นางยุพา มงคลสุข, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 5 การพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
(ดร.ดวงดาว ฉันทศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกสกัด เพื่อใช้เป็นส่วนผสมอาหารสุขภาพ
(ดร. อนุชิตา มุ่งงาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม์) 
โครงการที่ 7 การประยุกต์วัฏภาคของแข็งในการสังเคราะห์อัลคาลอยด์
(ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 
โครงการที่ 8 การสังเคราะห์พอลิเมอร์จำเพาะเพื่อการประยุกต์ใช้ โดยกระบวนการทางเคมีควบคู่กับเคมีสารสนเทศ (chemo-infomatic)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 9 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ของสาร [7]-เฮเทอโรเฮลิซีน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 10 การสังเคราะห์อนุพันธ์กรมแอลฟ่าไฮดรอกซีฟอสโฟนิกแบบอสมมาตรเร่งปฏิกิริยาโดยสารเชิงซ้อนเฮเทอโรไบเมทัลลิก-ไครัลอะมิโนแอลกอฮอล์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 11 การเตรียมและการใช้แผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันพอลิคาโปรแลคโตนเป็นโครงร่างสำหรับทำแผ่นกระดูกและ/หรือกระดูกอ่อนเทียม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ ศุภผล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย์) 
โครงการที่ 12 อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม
(นางสุชาดา อุชชิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 13 การพัฒนาการเคลื่อนที่และการรวมตัวกันของหุ่นยนต์ล้อ-แขน
(ดร.ถวิดา มณีวรรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
โครงการที่ 14 ระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำความหนาแน่นสูงในโรงเรือน
(ดร. สรวิศ เผ่าทองสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 15 การศึกษาสมบัติของเมเซอร์ในบริเวณดาวเกิดใหม่
(ดร. บุษบา คราเมอร์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตี) 
โครงการที่ 16 การวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้วยเทคนิค PIXE
(ดร. ช่ออัญชัญ ประพันธ์ศรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 17 คาร์บอนนาโนทิวบ์ภายใต้ภาวะรุนแรง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 18 การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน
(ดร. บุญอ้อม โฉมที, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 19 เส้นใยนาโนคาร์บอนสังเคราะห์โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิ่ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 20 อุปกรณ์โมเลกุลสุคนธสัมผัส
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, มหาวิทยาลัยมหิดล)