โครงการที่ 1 สารกันหืนธรรมชาติจากผลิตผลข้าว (นางสาววรนุช ศรีเจษฏารักข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 2 การพัฒนาสูตรสารละลายเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้กับดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก (ดร. สายชล เกตุษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 3 การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาภายใต้สภาพความชื้นสัมพันธ์ต่ำและสูง (ดร. อารมย์ ศรีพิจิตต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 4 การผลิตเนื้อสุกรเพศผู้ไม่ตอนเชิงพาณิชย์เพื่อต่อต้านการใช้สารเร่งการสร้างเนื้อแดงต้องห้าม (ดร. สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 5 การสร้างและพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometer และ FT-IR Microscope เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบ Microanalysis (ดร. สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด Amphiphilic Complex เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต (ดร. กุลธิดา วงศ์บุพนิมิตร มหาวิทยาลัยรังสิต) 
โครงการที่ 7 การบำบัดซัลเฟตในน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองทางชีวภาพ (ดร. สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 8 คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ โครงการบ่อควอนตัมเดี่ยว Inp/InGaAs/InP ปลูกผลึกโดยวิธี OMVPE (ดร. จิติ หนูแก้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 9 ประสิทธิภาพอนาคตของการประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมความถี่ข้อมูลสูง (NOAA) กับลุ่มน้ำในประเทศไทย (เจ้าพระยาตอนล่าง) (ดร. หรรษา วัฒนานุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 10 หุ่นยนต์หลายแกนเพื่อใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง (ดร. ชิต เหล่าวัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
โครงการที่ 11 การศึกษากลไกการปรับจุดความร้อนของสายอากาศป้อนคลื่นแบบแถวลำดับเพื่อทำให้ได้ อุณหภูมิสม่ำเสมอในบริเวณกว้าง (ดร. โมไนย ไกรฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 12 การศึกษาเชิงทัศน์ของรูปแบบการไหลภายในท่อเทอร์โมไซฟอนสองสถานะ แบบปิดเอียงที่สภาวะวิกฤต (ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 13 การสร้างแป้นพิมพ์แบบเสียงพูดโดยใช้ Deformable Templates ของ Phonemes (ดร. บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)