โครงการที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา จาตุพรพิพัฒน์,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 2 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันเชิงการค้า ในถังหมัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 3 การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตไซลิทอล
(รองศาสตราจารย์ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 4 การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
(นางสาวพงษ์ศิริ วินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 5 การตรวจสอบสถานภาพการจำแนกชนิดพันธุ์ของปลากัดทุ่ง (Wild Bubble Nest Betta)ในประเทศไทย
(ดร. วรัญญา อรัญวาลัย,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 6 การสกัดและศึกษาคุณสมบัติประจุที่ผิวของโปรตีนจากข้าวและพฤติกรรมด้านรีโอโลจีเมื่อมีสตาร์ชอยู่ด้วย
(ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 7 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีนสังเคราะห์แป้งอะไมโลเปคติน เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 8 การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 9 การศึกษาผลของพลังงานมืดต่อโครงสร้างในเอกภพ
(ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 10 การหาค่าเอท์พุทสัมพัทธ์ของรังสีโฟตอนโดยการจำลองแบบมอนติคาร์โล
(ดร. นคร ไพศาลกิตติสกุล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟร์โรอิเล็กทริก
(ดร. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 12 การพัฒนาระบบการผลิตน้ำโอโซนอัตโนมัติขนาดใหญ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยีน
(ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
โครงการที่ 13 การศึกษาแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองด้วยวิธีสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและวิธีการทางไฟฟ้า
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ โลหะวิจารณ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 14 แผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันพอลิคาโปรแลคโตนและพอลิคาโปรแลคโตนผสมด้วยผงนาโนไฮดรอกซีเอปาไทต์สำหรับใช้เป็นโครงร่างกระดูกเทียม
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ ศุภผล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 15 การสังเคราะห์สารประกอบ 68 Ga-polyphenols และการศึกษา การกระจายในเซลล์และในหนูเพื่อติดตามการทำงานของไมโตคอนเดรีย ของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งด้วยการสร้างภาพระดับโมเลกุล
(ดร. สำรี มั่นเขตต์กรน์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 16 การออกแบบ สังเคราะห์ และหาโครงสร้างสารประกอบชนิดใหม่ของสารประกอบarylpyridinium benzenesulfonates เพื่อหาคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์เบบไม่เชิงเส้น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมาประพันธ์ศรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
โครงการที่ 17 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของสาหร่ายในทะเลสาบสงขลาและแนวทางแก้ไขปัญหา
(รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 18 ระบบตรวจจับคุณลักษณะพลวัตของระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือโดยใช้เครื่องวัดเฟสเซอร์แรงดันไฟฟ้าผ่าทางเต้ารับไฟฟ้าในที่พักอาศัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระชัย งามหรู, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
โครงการที่ 19 การประยุกต์ใช้ไบโอฟิล์มเพื่อลดอัตราการละลายของเหลวอินทรีย์ปนเปื้อนและจำกัดการเคลื่อนตัวของมวลนำปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดินที่เป็นหินร้าว
(ดร.อักษรา พฤทธีวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 20 การศึกษาพฤติกรรมการคืบของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว
(ดร.ธวัชชัย ปลูกผล , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)