โครงการที่ 1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบนอาหารที่ทำให้ปลอดเชื้อโดยไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 2 สัณฐานวิทยา และสมบัติเชิงกายภาพเคมีของข้าวฮางในระหว่างการหุง
(ดร. โสรยา เกิดพิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 3 การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวหอมมะลิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวสารหอมมะลิหัก
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 5 การพัฒนาสูตรอาหารที่สามารถกระตุ้นการสืบพันธุ์ของพ่อและแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 6 การพัฒนาหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมทางชีวภาพโรคของกล้วยไม้
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 7 สารชีวภาพป้องกันอาหารเน่าเสียจากแบคทีเรียโปรไบโอติก
(ดร. จอมขวัญ มีรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 8 การพัฒนาต้นแบบของกระบวนการวิเคราะห์ยาที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทาง 6-R
(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 9 การพัฒนาสารต้นแบบเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งจากพืชสกุล Gardenia
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พุดหอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 10 การสังเคราะห์พอลิเมอร์รอยประทับที่มีความสามารถจับจำเพาะต่อตัวบ่งชี้ของกลุ่มอาการเมตาบอลิก
(ดร. สมชาย บุญเพ็งรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 11 การควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อให้ความร้อนของวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของพอลิไดอะเซทติลีน/โลหะออกไซด์: ผลของนาโนซับสเตรทและโครงสร้างพอลิเมอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศานาถ ไตรผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 12 การสังเคราะห์และจัดเรียงอนุภาคนาโนเหล็กพลาตินัม เพื่อการบันทึกข้อมูลความจุสูง
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 
โครงการที่ 13 การศึกษาขอบเขตความน่าจะเป็นของการส่งผ่านและการสะท้อน: การแทรกสอดแบบเสริมและแบบหักล้าง
(ดร. เพชรอาภา บุญเสริม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 14 โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณสมบัติเชิงแสงของ InAs/CdSe นาโนคริสตัลแบบ core/shell : การศึกษาขั้นเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
(ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 15 การพัฒนาระบบตรวจวัดมลพิษอากาศด้วยก๊าซเซนเซอร์ท่อนาโนคาร์บอนไฮบริด
(ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
โครงการที่ 16 ปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถล่มและแนวทางการจัดการภัยดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต) 
โครงการที่ 17 การผลิตแบริ่งพลวง (White Metal) โดยกระบวนการโลหะกึ่งของแข็ง
(ดร. เสวียง เถื่อนบุญ กรมอู่ทหารเรือ) 
โครงการที่ 18 การใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์สำหรับเป็นระบบระบายน้ำในกำแพงกันดินเสริมแรง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
โครงการที่ 19 การดูดซับและการเคลื่อนตัวแบบทำปฎิกิริยาของโลหะหนักในชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น: กรณีศึกษาหลุมฝังกลบขยะเทศบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
(ดร. ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 20 การเปลี่ยนผักตบชวาเป็นสารเคมีพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน
(ดร. ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ) 
โครงการที่ 21 การใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในประเทศไทยที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
(ดร. ธนพล เพ็ญรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)