โครงการที่ 1 การพัฒนาแป้งท้าวยายม่อมดัดแปรเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ในเภสัชภัณฑ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์, มหาวิทยาลัยศิลปากร)
โครงการที่ 2 เอนไซม์สลายไฟบรินจากเพรียงทราย Perinereis nuntia
(ดร. อภิชาติ กาญจนทัต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 3 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกเพื่อศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไตรเอซิลกีลเซอรอล์ของจุลสาหร่ายเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตไบโอดีเซลของจุลสาหร่าย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพล พิบูลโภคานันท์, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดรำข้าวไทยโดยใช้เทคโนโลยีนาโนสำหรับรักษาอาการผมร่วงทางพันธุกรรม
(ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง อรัญญา มโนสร้อย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 5 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์
(ดร. อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 6 การแยกและศึกษายีนที่มีความสำคัญต่อการก่อโรคในพืชของแบคทีเรียแซนโทโมนาส
(ดร. ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)
โครงการที่ 7 การผลิตหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาชนิดที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงเพาะที่ใช้ในโครงการการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร
(ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม)
โครงการที่ 8 การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัส Cymbidium Mosaic Virus และ Odontoglossum Ringspot Virus สาเหตุโรคกล้วยไม้ในประเทศไทย
(ดร. โสพิศ สว่างจิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)
โครงการที่ 9 การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไขรำข้าว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรณ์กนก อายุสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 10 การเตรียมไมโครไฟบริล การปรับปรุงผิวของเส้นใยมะพร้าวและไมโครไฟบริลเพื่อใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิทชีวภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล รังสาดทอง, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
โครงการที่ 11 วิธีวัดใหม่เฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา, มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 12 การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ซัลโฟนาไมด์
(ดร. รัชนก ปิ่นแก้ว, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
โครงการที่ 13 วัสดุเชิงประกอบแบบไม่ถักทอจากเส้นใยพอลิแล็กติกแอซิดและเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติผสมระหว่างเส้นใยกัญชงกับเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน
(ดร. ศิริศาส เอื้อใจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
โครงการที่ 14 การเพิ่มประสิทธิภาพของเคอร์คูมินในการบำบัดโรคมะเร็งด้วยระบบนำส่งนาโน
(ดร. วรายุทธ สะโจมแสง, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)
โครงการที่ 15 การศึกษาควอไซนอมัลโหมดของหลุมดำในมิติต่างๆ และผลของสนามคาเมเลียนในปรากฎการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงระดับกาแล็คซี่
(ดร. ปิยบุตร บุรีคำ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 16 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมเซอร์ในบริเวณเกิดดาว
(ดร. กิติยานี อาษานอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 17 การสังเคราะห์และสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกส์ของแคลเซียมโคบอลไทต์ เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
(ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
โครงการที่ 18 การปลูกด้วยวิธีเอ็มโอซีวีดีและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง InN และ InGaN เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลแสงอาทิตย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย)
โครงการที่ 19 การศึกษาสมบัติสองสถานะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์หน่วยความจำที่สร้างจากวัสดุไฮบริดสารอินทรีย์และผลึกโลหะระดับนาโนเมตร
(ดร. เบญจพล ตันฮู้, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 20 การพัฒนาระบบเครือข่ายสถานีสังเกตการณ์จีพีเอสสองความถี่และการศึกษาปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เหนือประเทศไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 21 การขึ้นรูปแผ่นปะกะโหลกเทียมจากไทเทเนียมแผ่นด้วยกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบลูกโซ่ (นายกิตติภัฎ รัตนจันทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
โครงการที่ 22 การศึกษาคุณลักษณะการกระแทกของลำพุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุตต์ มัทธุจักร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
โครงการที่ 23 การศึกษาอิทธิพลของการให้ภาระทางกลแบบต่างๆ ต่อการสร้างกระดูกใหม่ภายนอกร่างกายบนคอลลาเจน Scaffold ชนิดที่ 1 โดยใช้ระบบสังเกตการณ์แบบไม่ทำลาย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนรรฆ ขันธะชวะนะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
โครงการที่ 24 การกำจัดสารพลอยได้จากขบวนการฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยการดูดซับบนเมโซพอรัสซิลิเกตที่มีการต่อติดหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาน ปัญญาพลกุล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 25 ระบบวัดองค์ประกอบเนื้อยางแห้งในน้ำยางดิบต้นทุนต่ำด้วยเทคนิคไมโครเวฟหกพอร์ต
(รองศาสตราจารย์ ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)