โครงการที่ 1 การสังเคราะห์ยาเบต้าเมธาโซนจากสเตียรอยด์ที่แยกได้จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมป่านศรนารายณ์
(ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน
(ดร. เศรษฐา ศิริพินทุ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)
โครงการที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลด้วยเส้นใยนำแสง
(ดร. ปรีชา ยุพาพิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
โครงการที่ 4 สมบัติการนำพาของระบบโบซอนมีประจุที่ไร้ระเบียบ
(ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
โครงการที่ 5 การพัฒนาการใช้สารทำความเย็นผสมแบบไม่เป็นอะซิโอโทรปในอุปกรณ์การทำความเย็นแบบอัดไอ (ตู้เย็น)
(ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 6 การเปลี่ยนรูปสารประกอบแอลเคนเร่งปฏิกิริยาด้วยสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงบางชนิด
(ดร. วรินทร ชวศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 7 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์สัดส่วนไขมันในหุ่นจำลองเนื้อสัตว์เศรษฐกิจแบบไม่ทำลาย
(ดร. สมศร สิงขรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โครงการที่ 8 การพัฒนาการใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
(ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
โครงการที่ 9 การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ ไทย-อังกฤษ
(ดร.เอกชัย ลีลารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โครงการที่ 10 เคมีของสารผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์
(ดร. มนัส พรหมโคตร มหาวิทยาลัยมหิดล)