โครงการที่ 1 การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นบ้านของชาวปกากะญอ กลุ่มหมู่บ้านแม่แฮใต้ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
(รองศาสตราจารย์ ดร. พาณี ศิริสะอาด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 2 การผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5% สำหรับเป็นพลังงานทดแทน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล, มหาวิทยาลัยรังสิต) 
โครงการที่ 3 การขยายพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha Curcas L.) โดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสนับสนุนการปลูกเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
โครงการที่ 4 การคัดเลือกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตไบโอดีเซล
(รองศาสตราจารย์ ดร. ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
โครงการที่ 5 คลังของเพพไทด์สังเคราะห์: เพพไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของราที่ก่อโรคในกล้วยไม้
(ดร. ปาหนัน เริงสำราญ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 6 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของกากเมล็ดสบู่ดำเพื่อผลิตเป็นสารมูลค่าเพิ่ม
(รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ สุนทรสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
โครงการที่ 7 การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมัน ภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ
(ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 8 การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย
(รองศาสตราจารย์ ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 9 การศึกษาโครงสร้างของสารตัวอย่างระหว่างเหล็กและแป้ง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล) 
โครงการที่ 10 การสร้างพันธะเคมีโดยใช้ไมโครเวฟ: การประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
(ดร. นพพร ทัศนา, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) 
โครงการที่ 11 การศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางอิเล็กทรอนิกของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังชั้นเดียวที่มีหมู่ฟังก์ชั่นแบบต่างๆ เกาะอยู่
(ดร. ชาญ อินทร์แต้ม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 12 การผลิตและศึกษาสมบัติของโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิคส์ของคาร์บอนคล้ายเพชร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 13 ศึกษาการขนส่งน้ำผ่านท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยวด้วยวิธีการจำลองเชิงคอมพิวเตอร์
(ดร. ศรีประจักษ์ ครองสุข, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
โครงการที่ 14 การปรับปรุงสมบัติทางกลของสารพิโซเซรามิกด้วยเทคนิคนาโนคอมโพสิต
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 15 การจำลองการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ที่คลื่นกระแทก
(ดร.ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
โครงการที่ 16 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
โครงการที่ 17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยคลื่นสึนามิ สำหรับประเทศไทย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี ศุภราทิตย์, มหาวิทยาลัยรังสิต)
โครงการที่ 18 การใช้สนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบีบสกัดน้ำมันจากพืชน้ำมัน
(ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
โครงการที่ 19 การพัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์ที่ทำจากเจลาตินและไคโตซานเพื่อใช้งานในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
โครงการที่ 20 การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัติของแอ็คชูเอเตอร์แบบซ้อนกันเป็นชั้น ชนิด Thunder
(ดร. สนติพีร์ เอมมณี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)